nybanner

ସମ୍ବାଦ

ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

  • ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ ଉପରେ ଚାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଡେସିଭ୍ ର ଆଡିଶନ୍ କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ |

    PP ଏବଂ PET ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, “କ res ଣସି ଅବଶିଷ୍ଟତା” ଚାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଡେସିଭ୍ ର ଉଚ୍ଚ ଆଡିଶିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଡିଶିନ୍ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିବାକୁ, ଟେପ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ PP, PET ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା, ଏବଂ ତାପରେ PP, PET ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କରୋନା ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ...
    ଅଧିକ ପଢ
  • ଘରୋଇ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିକାଶ ସ୍ଥାନ ଅଛି |

    ସମ୍ପ୍ରତି, 15 ତମ ଚାଇନା ଆଡେସିଭ୍ ଏବଂ ଆଡେସିଭ୍ ବେଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାର୍ଷିକ ବ meeting ଠକରେ ଯୋଗଦେବାବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁ understand ନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଡେସିଭ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ ଆମଦାନି ଉପରେ 60% ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ, କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ...
    ଅଧିକ ପଢ